مطالب و روش های استفاده شده:
🔹تایم سایکل چرخه های 15-60-240