مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول کلی پرایس اکشن
🔹چنگال
🔹دایورجنس ها
🔹ترند لاین
🔹چرخه