مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول چنگال
🔹دایورجنس ها
🔹چرخه