مطالب و روش های استفاده شده:
🔹هم راس بودن های و لو
🔹 در چرخه ایچیموکو