مطالب و روش های استفاده شده:
🔹تی سی ار ایچیموکو
🔹از اخرین لو تا تی پی روز اول