مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترید یورو به دلار با توجه به دایورجنس قیمتی و زمانی
🔹تشکیل تی سی ار حرکتی 78 تایی در ایچیموکو