مطالب و روش های استفاده شده:
🔹معامله طلا محاسبات حرکتی در لحظه باز شدن بازار
🔹با تی سی ار کومو
🔹کراس های مخالف ابر های ایچیموکو