مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹هم راس بودن های و لو در چرخه ایچیموکو