مطالب و روش های استفاده شده:
🔹تایم بندی ان پترن ها
🔹تا سقفی ایجاد نشود کفی زده نخواهد شد