مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹چرخه نزولی
🔹تایم بندی و تی پی با چرخه