مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول میانگین
🔹فاصله بیش از حد میانگین از قیمت