مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اختلاف میانگین ها
🔹نیم سیکل هر میانگین با نصف خود
🔹زمان