مطالب و روش های استفاده شده:
🔹یک اثر هنری با ایچیموکو
🔹زمان بندی تشکیل سقف و کف ها