مطالب و روش های استفاده شده:
🔹تا جایی زده نشه حرکتی نخواهیم داشت
🔹در ایچیموکو مبدا زمانی حرکات ایجاد میکنن علت های برگشت به اجزارو