مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹تکمیل نیم سیکل صعودی
🔹ان پترن با ایچیموکو