مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول چرخه ها
🔹زمان بندی دقیق چرخه ها