مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان بندی دقیق