مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول میانگین
🔹برابری میانگین ها