مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹ایجاد دایورجنس معکوس(هیدن)
🔹حرکت برای تکمیل ان پترن صعودی نوع الگوی پترن مهم است