مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹ایجاد دایورجنس معکوس(هیدن)
🔹 حرکت برای تکمیل ان پترن