مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹تحلیل قیمت
🔹زمان