مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹تلفیق مثلث جمع شونده
🔹الگوی پی ژاپنی