مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان بندی حرکات دقیق با تی پی دقیق