مطالب و روش های استفاده شده:

🔹بر اساس اصول پرایس اکشن
🔹شکست کانال نرمال
🔹کراس های مخالف هم راستا