مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹بر اساس عبور لیمیت کراس هایی تنکسن و کیجسن از 78 تا