مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترید بر اساس ریاضیات بازار
🔹بحث علت افزایش میانگین ها