مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترید بر اساس مثلث جمع شونده
🔹تی پی هایی که در چرخه کومو ایجاد میشوند