مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترید بر اساس کومو اتی
🔹محاسبه دقیق تشکیل کوموی صعودی
🔹زمان