مطالب و روش های استفاده شده:
🔹بر اساس هارامی های دوره بزرگتر
🔹اصول حرکتی دایورجنس ها
🔹زمان بندی دقیق حرکت