مطالب و روش های استفاده شده:
🔹بر اساس تایم تی سی ار ایچیموکو
🔹میزان فاصله گرفتن از میانگین دوره 52 تایی