مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹با کراس های داخل ابر و نقطه زنی سیستم ایچیموکو
🔹زمان