مطالب و روش های استفاده شده:
🔹همزمانی دایورجنس ها در کف دوره
🔹 فاصله از میانگین