مطالب و روش های استفاده شده:
🔹همزمانی دایورجنس ها در کف
🔹 فاصله از میانگین
🔹زمان