مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول دایورجنس ها
🔹زمان