مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹الگو ها
🔹زمان