مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹الگو ی مثلث