مطالب و روش های استفاده شده:
🔹مثلث جمع شونده
🔹مباحث دایورجنس