مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول چرخه
🔹 بررسی حرکات ساید
🔹 زمان