مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول چرخه در ایچیموکو
🔹زمان