مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول پرایس اکشن
🔹دایورجنس ها
🔹زمان