مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول میانگین ها
🔹پرایس اکشن
🔹مباحث دایورجنس