مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹کراس های مخالف برابری
🔹زمان