مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹کراس های مخالف
🔹زمان