مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹تعیین زمان یکی شدن سقف ها
🔹زمان