مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹برسی کراس ها
🔹برسی اسپن B