مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹چرخه
🔹محاسبه ی سقف ریورس و تغییر ترند
🔹زمان