مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹سیکل های حرکتی
🔹زمان