مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹برسی کراس ها در مناطق ساید