مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹فاصله قیمت با اجزا
🔹زمان