مطالب و روش های استفاده شده:
🔹برسی کراس
🔹تکمیل پترنN
🔹تکمیل چرخه
🔹زمان